ลงทะเบียนใช้งาน Cmneuro Online Service

ตัวอย่าง นายสุขภาพ แข็งแรง
ตัวอย่าง example@email.com
ใช้เลขหน้าบัตรผู้ป่วยของท่าน ทั้งหมด 7 หลัก
บังคับ 13 หลัก
ระบุรหัสผ่านที่ใช้เข้าระบบ อย่างน้อย 6 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง