ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ


ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่” ตามที่ได้รับอนุมัติจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และตามรายละเอียดการให้บริการที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. คำนิยาม
1.1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ/หรือ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ/หรือที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เก็บรวบรวมมาจากบุคคลอื่นใด
1.2. “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” หมายความถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ แท็บเล็ต และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดตามที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กำหนดเพื่อการทำรายการ
1.3. “โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่” หมายความถึง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และให้หมายความรวมถึง บุคคลที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสารธารณสุข ด้วย
1.4. “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง การใช้บริการข้อมูล และการทำธุรกรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า
1.5. “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ หรือระบบสื่อสารข้อข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
1.6. “อุปกรณ์เพื่อการทำรายการ” หมายความถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ขอใช้บริการใช้ประกอบ หรือใช้ร่วมในการ ทำรายการ เพื่อการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เห็นชอบ เช่น เครื่องมือสร้างและแปลงรหัส (Token) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะทำนองเดียวกัน
2. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และเครื่องมือเพื่อการทำรายการ
2.1. ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษาเครื่องมือเพื่อการทำรายการไว้เป็นอย่างดี ในที่ปลอดภัย และผู้ขอใช้บริการต้องไม่ทำให้เครื่องมือเพื่อการทำรายการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลอื่น
2.2. กรณีที่รหัสประจำตัว หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ขอใช้บริการ ชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้ง และ/หรือ ขอระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรือ ขออายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัว หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวทันที ที่ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ โทร 053920200 ต่อ 271 โดยจะดำเนินการระงับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวในทันทีที่ผู้ขอใช้บริการผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีตามขั้นตอนและวิธีการที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กำหนดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการทำธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสประจำตัว หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ใช้บริการก่อนที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จะได้ทำการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวนั้น ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ
3. การเข้าใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
3.1. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทได้ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้จัดทำข้อตกลงการใช้บริการ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ ตามที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้เป็นผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนั้น ๆ ด้วย โดยผู้ขอใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กำหนดขึ้นสำหรับการใช้บริการแต่ละประเภทดังกล่าว และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามแต่ละประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ขอใช้บริการทำรายการ (ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย
3.2. ในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กำหนดอย่างอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง และหากใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่พยาบาลประสาทเชียงใหม่ กำหนด (แล้วแต่กรณี) ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ หรือ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ โทร 053920200 ต่อ 271 ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ/หรือ บุคคลใด ๆ เนื่องจากการให้บริการหรือการดำเนินการใด ๆ ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้โดยมิใช่ความผิดของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ หรือในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเพื่อกิจการใดซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ
3.3. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับข้อผูกพัน และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่กำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับ หรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่ทำคำขอใช้บริการ รวมทั้งตามที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ด้วย
4. การดำเนินการกรณีพบข้อผิดพลาด ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบว่ามีข้อมูลผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใด ๆ ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ทราบโดยเร็วที่ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ โทร 053920200 ต่อ 271 โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ทำรายการ รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กำหนด และผู้ขอใช้บริการจะร่วมมือกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้จะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธีการและช่องทางที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดยวิธีการและช่องทางอื่นใด ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่กำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า
5. ความรับผิดชอบและข้อยกเว้นความรับผิดของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
5.1 บรรดาการกระทำใด ๆ ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้กระทำไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ตามข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ/หรือ ตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีขึ้นภายหน้า ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียดายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยประการใดทั้งสิ้น เว้นแต่เกิดจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้บริการ
5.2. ในกรณีที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้ให้บริการ หรืองดเว้นการให้บริการใด ๆ แก่ผู้ขอใช้บริการ เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใดทั้งสิ้น (1) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (2) เป็นเหตุสุดวิสัย
6. การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับหรือยกเลิกการให้้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแก่กรณีที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกิจการหรือการดำเนินกิจการของผู้ขอใช้บริการอาจะเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริต หรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด ซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว
7. การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล
ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สามารถทำการบันทึกสนทนาระหว่าง ผู้ขอใช้บริการกับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ/หรือ จัดเก็บ และหรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ/หรือ เพื่อการใด ๆ ได้ตามที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เห็นสมควร และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ แต่ทั้งนี้ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ไม่มีหน้าที่ต้องทำ หรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความยินยอมในการยอมรับบันทึกการสนทนาและข้อมูลดงกล่าวเป็นพยาบานหลักฐานและยืนยันผู้ขอใช้บริการและให้โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ใช้บันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวในกระบวนการพิจารณาใด ๆ หรือตามที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เห็นสมควร
8. กฎหมายที่ใช้บังคับ
กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565