แสดง 12 จาก 12 รายการ

รายชื่อแพทย์

Neurologists

พญ.ศศิธร ศิริมหาราช

สาขา ประสาทวิทยา

Neurologists

พญ.เสาวรินทร์ เผดิมปราชญ์

สาขา ประสาทวิทยา

ผู้ป่วยนอก-OPD, คลินิกพาร์กินสัน, คลินิกโบทูลินั่ม, คลินิกความจำ

 • กลุ่มงานประสาทวิทยา
Neurologists

นพ.กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์

สาขา ประสาทวิทยา

ผู้ป่วยนอก-OPD, คลินิกพาร์กินสัน, คลินิกโบทูลินั่ม, คลินิกความจำ

 • กลุ่มงานประสาทวิทยา
Family physicians

พญ.ศุภมาส อำพล

สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้ป่วยนอก-OPD, คลินิกเบาหวาน, คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, คลินิกโบทูลินั่ม, คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

 • กลุ่มงานประสาทวิทยา
Physiatrist

พญ.นิตินาถ วงษ์ตระหง่าน

สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้ป่วยนอก-OPD, กายภาพบำบัด

 • กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Physiatrist

นพ.หัสนัยน์ บรรทัดธรรม

สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้ป่วยนอก-OPD, คลินิกโบทูลินั่ม, กายภาพบำบัด

 • กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Internist

พญ.สิริกันยา วิเศษคุปต์

สาขา อายุรศาสตร์

ผู้ป่วยนอก-OPD, คลินิกเบาหวาน, คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, คลินิกการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

 • กลุ่มงานประสาทวิทยา
Neurosurgeon

พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

สาขา ประสาทศัลยศาสตร์

ผู้ป่วยนอก-OPD

 • กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์
Neurosurgeon

นพ.ณัฐวรรธ วิฑูรย์

สาขา ประสาทศัลยศาสตร์

ผู้ป่วยนอก-OPD

 • กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์
Neurosurgeon

นพ.วสันต์ มหาสันติปิยะ

สาขา ประสาทศัลยศาสตร์

ผู้ป่วยนอก-OPD

 • กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์
Neurosurgeon

นพ.วาสิน กล่อมวิทย์

สาขา ประสาทศัลยศาสตร์

ผู้ป่วยนอก-OPD

 • กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์
Neurosurgeon

นพ.นิธิภัทร ดุรงค์วัฒนา

สาขา ประสาทศัลยศาสตร์

ผู้ป่วยนอก-OPD

 • กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์