ติดต่อโรงพยาบาล หรือแจ้งข้อเสนอแนะ

Have a security issue?, Plese send you information to thanwa@pm.me instead of this form.
พบปัญหาความปลอดภัย?, กรุณาอย่าส่งปัญหาความปลอดภัยทางฟอร์มนี้ กรุณาส่งข้อมูลมาทางอีเมล์ thanwa@pm.me