Online Service

ข้อมูลประวัติการรักษา | ประวัติข้อมูลสุขภาพ | ลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์ | นัดตรวจล่วงหน้า | Personal Health Record

ลงทะเบียนขอใช้งานออนไลน์ หรือ เข้าสู่ระบบ

นัดตรวจออนไลน์เพียง 3 ขั้นตอน

สำหรับผู้ป่วยเคยลงทะเบียนที่โรงพยาบาลแล้ว และมีเบอร์โทรศัพท์มือถือสำหรับเข้าสู่ระบบ

เลือกคลินิก

ลงทะเบียนหรือคลิกเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกคลินิกที่ต้องการนัด

เลือกวันที่

เลือกวันที่ที่ท่านต้องการพบแพทย์ และระบุข้อมูลเบื้องต้น

ยืนยันการนัด

คลิกยืนยันการนัดแล้วเลือกพิมพ์ หรือดูประวัติการนัดย้อนหลังได้ผ่านระบบออนไลน์

ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ